Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Szanowni Państwo,

Dbając o Państwa prywatność zapewniamy, że Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne
i przetwarzane zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie
o Ochronie Danych”). W związku z tym, zgodnie z art. 13  RODO chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

Administrator danych osobowych:

Firma PROKAD Pawelczyk Toporczyk sp. jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Karmelkowej 29 pawilon 7. NIP 8943052351 (zwana dalej Administratorem), jak również nasi zaufani partnerzy, czyli podmioty niewchodzące w skład naszego przedsiębiorstwa, ale będące naszymi partnerami, z którymi stale współpracujemy.

Dane kontaktowe:

Korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kierować na adres: Prokad Pawelczyk Toporczyk sp. jawna ul. Karmelkowa 29 pawilon 7, 52437 Wrocław lub pisząc na adres mail: biuro@prokad.com.pl .

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów:

  1. podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
    lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane do niezbędne do przygotowania oferty i/lub zawarcia umowy są wskazane na formularzu oferty/zamówienia),
  2. wypełnieniu obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w tym wystawienia faktur.

Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, przy czym profilowanie może mieć miejsce tylko w takim zakresie,
w jakim jest to dopuszczalne w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora,
a w szerszym zakresie –  na podstawie odrębnej zgody. Profilowanie na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będzie polegało na ewentualnym zaproponowaniu Klientowi towaru lub usługi posprzedażowej (np. dokonania przeglądu lub konserwacji towaru), najlepiej dopasowanej do potrzeb Klientów, jednak decyzje wiążące nie będą zautomatyzowane.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe Klienta mogą być powierzone przez Prokad Pawelczyk Toporczyk sp. jawna:

  • producentowi lub dostawcy towaru,
  • podmiotom świadczącym usługi montażowe, gwarancyjne, pogwarancyjne,
  • podmiotom świadczącym usługi spedycyjne, transportowe i kurierskie,
  • podmiotom świadczącym obsługę księgową,
  • kancelariom prawnym w przypadku, gdy jest to uzasadnione potrzebą rozwiązywania sporu z Klientem

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowych.

Okres, przez który dane będą przechowywane:

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.

Dane osobowe przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego będą przechowywane nie dłużej, niż do chwili cofnięcia przez Klienta zgody.

Macie Państwo prawo do:

żądania od administratora dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Klientowi prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, Klient ma prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Klientowi również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych